Přehled projektů probíhajících na území ČR v roce 2015

Projekty ČSOP věnující se ochraně velkých šelem

Projekt č.121507, ZO Carpathia – Mapování velkých šelem ve východní části Moravskoslezských Beskyd

Projekt je zaměřen na mapování velkých šelem v oblast tzv. Zadních hor Moravskoslezských Beskyd. Tuto oblast tvoří především Polomský hřbet ( Velký Polom ) a navazující hřeben končící v Jablunkovském průsmyku, který je častým přechodovým místem velkých šelem ze Slovenska do Beskyd. Mapování bude prováděno především na sněhové pokrývce, v jarních a letních měsících pak na lesních cestách v blátě. K mapování budou použity i fotopasti a všechny pobytové znaky se důkladně zaznamenají. V případě nálezu trusu, moči a chlupů bude odebrán vzorek pro rozbor DNA a potravní analýzu. Údaje z tohoto území jsou důležité, protože se jedná o okrajovou populaci, která je velmi zranitelná. Poznatky z mapování v této části Moravskoslezských Beskyd, by nám mohly potvrdit posilování populace velkých šelem v MS Beskydech migrací ze Slovenska.


Projekt č.121509, ZO CIESZYNIANKA – Akustický monitoring vlka obecného (Canis lupus) a migrace velkých savců na Jablunkovsku

Jablunkovsko je nejvýchodnější částí České republiky a významnou oblastí výskytu a migrace velkých šelem (medvěd, vlk, rys), kteří zde migrují z Polska a Slovenska dál na západ do České republiky. V rámci projektu bude probíhat akustický monitoring vlčího vytí, hlavně od července do října na české straně Slezských Beskyd a na Jablunkovském mezihoří.
V zájmovém území se nachází poslední dva migrační koridory. Jeden je na hranici Jablunkova a Mostů u Jablunkova, který je tvořen zemědělskou krajinou a občasnou zástavbou. Druhý se nachází v Mostech u Jablunkova na česko-slovenské hranici u bývalé celnice, kde na sebe navazují lesní komplexy. Oba dva koridory jsou od sebe vzdáleny 7km a jsou protnuty silnicí I/11 a železniční tratí č. 320. V migračních koridorech bude probíhat monitoring stop zvířat na pískových plochách v migračních podchodech pod železnicí. Cílem je potvrdit výskyt vlků a zjistit aktuální využití migračních podchodů.


Projekt č.121519, ZO Jesenická divočina – Mapování rysa ostrovida v Jeseníkách

Cílem projektu je zjištění a potvrzení výskytu rysa ostrovida v Jeseníkách a protipytlácká prevence. Rozsah zájmového území, které by měl projekt pokrývat se odvíjí ze současného celoplošného mapování výskytu rysa ostrovida v Jeseníkách. Přibližná rozloha mapovaného území je 170 km2 a je potenciálním místem dalšího rozšíření rysa v ČR. Projekt by měl přispět k ochraně velkých šelem, zejména rysa ostrovida, který je v ČR veden jako zvláště chráněný, silně ohrožený druh. Rys se do Jeseníků zpětně rozšířil přirozenou cestou a zdejší jedinečná, stále ještě přežívající populace, není svým původem svázána s populacemi směrem na západ. Především velké šelmy mají zásadní vliv na udržování přírodní rovnováhy a biodiverzity lesních ekosystémů. Terénní mapování bude zaměřeno na vyhledávání pobytových znaků. Při tom bude také využita fotopast s bílým bleskem, která bude nainstalována na základě nalezených pobytových znaků v místě přechodu šelem, případně u jejich kořisti. Realizaci projektu považujeme za mimořádně důležitou, protože díky získaným informacím, můžeme lépe prosazovat Návrhy opatření k managementu území s ohledem na potřeby šelem. Tím také podpoříme ÚSES a biodiverzitu v daném území.


Projekt č.121520, ZO Jesenická divočina – Mapování vlka obecného v Jeseníkách

Na území Jeseníků zatím nikdy neprobíhalo intenzivnější mapování vlka obecného, chceme jeho výskyt v oblasti důkladně zmapovat a zdokumentovat. Zde je třeba zdůraznit, že je na místě, počítat i s návratem vlka obecného, který je (zejména díky vzrůstající populaci těchto šelem na Německo-Polském pomezí) stále častěji zaznamenáván na našem území a je předpoklad, že Jeseníky včetně navazujících horstev by se mohli opět stát jeho domovem. Terénní mapování bude zaměřeno na vyhledávání pobytových znaků. Při tom bude také využita fotopast s bílým bleskem, která bude nainstalována na základě nalezených pobytových znaků v místě přechodu šelem, případně u jejich kořisti. Realizaci projektu považujeme za mimořádně důležitou, protože díky získaným informacím, můžeme lépe prosazovat Návrhy opatření k managementu území s ohledem na potřeby šelem. Tím také podpoříme ÚSES a biodiverzitu v daném území.


Projekt č. 121544, ZO Radhošť – Monitoring velkých šelem Velký Javorník – Radhošť

Cílem projektu je instalovat několik fotopastí k monitoringu velkých šelem (ale také ostatních chráněných druhů zvířat) na oblast okolo vrcholu Velkého Javorníku a oblasti vrcholu Kamenárky, která svými skalními výchozy předurčuje kvalitní životní prostředí pro život velkých šelem – zejména rysa ostrovida, také bychom chtěli umístit fotopast pod vrchol Radhoště a spojit tak sedlem Pindula migrační koridor a z toho vyplývající zjištěné informace aplikovali do mapových systémů o pohybu a zjištěných pobytových znacích velkých šelem.
Součástí bude také noční pobyt v terénu a pozorování prostředí velkých šelem v mapovacím stanu podobně jako při mapování velkých šelem v NP Malá Fatra. Tato metoda spočívá v nočním sledování (pomocí noktovizoru) a pozorování dané oblasti – přechodových tras velkých šelem nebo míst, kde byl výskyt zjištěn. Přímé pozorování je nejúčinnější způsob, jak zjistit aktuální přítomnost šelem v terénu.


Projekt č.181515, ZO Radhošť – Leták – náhrada škod

Součástí projektu je výroba (dotisk) letáčku – náhrada škod. Letáček je vztažen k zákonu o náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které patří i rys, vlk a medvěd. Je to souhrn informací pro chovatele, pracovníky státní správy, samospráv i pro laickou veřejnost. Obsah letáčků budeme průběžně konzultovat s odborným pracovníkem Správy CHKO Beskydy RNDr. D.Bartošovou.

Výstupem projektu bude vytisknutý trojbarevný propagační 3-skladový leták Náhrada škod v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován v našem městě a bude také poskytnut vedení ČSOP v Praze, Správě CHKO Beskydy a dalším neziskovým organizacím k podpoře ochrany velkých šelem. Také bude k dispozici na chatách a horských objektech a distribuován i chovatelům ovcí a jiného dobytka na území CHKO Beskydy, aby se seznámili s možnostmi, kdy mohou žádat o náhradu škod v případě návštěvy velkých šelem na jejich hospodářství


Projekt č.181516, ZO Radhošť – Leták – ochrana velkých šelem

Cílem projektu je vytisknout letáček – Ochrana velkých šelem, který byl realizován již v roce 2006 a je již rozebrán. Bude aktualizován a obnoven jak po textové i grafické stránce. Kvůli zájmu lidí o informace, týkající se ochraně velkých šelem bychom proto chtěli tento letáček aktualizovat a obnovit, abychom mohli návštěvníkům CHKO Beskydy i místním obyvatelů, nabídnout informace o životě velkých šelem a jak je chránit.

Výstupem projektu bude vytisknutý plnobarevný propagační 3-skladový leták Ochrana velkých šelem v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován v našem městě a bude také poskytnut vedení ČSOP v Praze, Správě CHKO Beskydy a dalším neziskovým organizacím k podpoře ochrany velkých šelem. Také bude k dispozici na chatách a horských objektech a distribuován i chovatelům ovcí a jiného dobytka na území CHKO Beskydy, aby se seznámili s ochranou a životem velkých šelem.


Projekt č.181512, ZO OV Vsetín – Vydání osvětově-informační skládačky Ochrana velkých šelem

Vydáno bude 12 000 ks osvětových informačních skládaček Ochrana velkých šelem, které budou šířeny zejména v oblasti jejich výskytu v Beskydech, kde to má největší význam. Část nákladu obdrží ÚVR ČSOP pro jednotlivé ZO ČSOP. Skládačka textem i obrazem přibližuje problematiku historie i současného výskytu velkých šelem na území ČR.


Projekt č. 181518, 1. ZO Valašské Meziříčí – Vydání publikace Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami

Předmětem projektu je opětovný dotisk publikace Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami. Publikace poprvé vyšla před 8 lety a je již beznadějně rozebrána. Publikace stručně shrnuje historický i aktuální výskyt velkých šelem na našem území, zmiňuje se o šířených mýtech o jejich nebezpečnosti, zabývá se problematikou toulavých psů i způsobu útoku šelem. V publikaci jsou vyjmenovány všechny realizovatelné způsoby ochrany hospodářských zvířat od psů až po elektrické ohradníky či různé odplašovače. Popsán je rovněž mechanismus náhrady škody způsobené na hospodářských zvířatech a jsou zde uvedena všechna potřebná spojení. Součástí je i obrazová příloha s potřebnými nákresy a dokumentárními fotografiemi. Rozsah původního vydání bude rozšířen o informace od slovenských kolegů z CHKO Kysuce, odkud zpravidla velké šelmy na naše území přicházejí.


Velké šelmy a veřejnost

http://salamandr.info/projekty/velke-selmy-a-verejnost/

Realizátor: ZO ČSOP Salamandr

Anotace:

Tento projekt se zabývá osvětou, využitím médií a popularizací velkých šelem. Bez kladného postoje veřejnosti však nemohou být snahy o jejich ochranu příliš efektivní a proto je třeba na ni lépe zacílit. Základem je dostat relevantní informace o velkých šelmách v Beskydech k místním lidem. Veřejné mínění zásadním způsobem ovlivňuje činnost státní správy nebo různých zájmových skupin. Pokud bude veřejnost přítomnost velkých šelem vnímat pozitivně, pak lze předpokládat, že i jejich ochrana může být efektivnější a bude ji možné lépe prosazovat.


Další organizace věnující se ochraně a monitoringu velkých šelem:

TRANS-LYNX Projekt

http://www.translynx.selmy.cz/

Realizátor: ALKA WILDLIFE

Trvání: 2013 – 2015

Náplň projektu:

Rys ostrovid (Lynx lynx) je jedna z našich nejvzácnějších šelem. Silně ohrožený druh, chráněný podle české i evropské legislativy má u nás již pouze dvě větší populace: v Beskydech a širším Pošumaví. Populace rysa ostrovida v Pošumaví je sdílena třemi státy: Českou Republikou, Bavorskem a Rakouskem. Přestože je to největší a nejvýznamnější populace druhu ve střední Evropě, je stále ohrožená řadou faktorů – od zvyšujícího se tlaku dopravní infrastruktury po ilegální lov. Hlavním cílem projektu Trans – Lynx je je zajistit její lepší ochranu formou spolupráce odborníků z Německa i ČR.


Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx)

http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/

Realizátor: NP Bavorský les a Šumava

Stav: Probíhající

Náplň projektu:

Hlavním cílem našeho projektu je rozšířit pomocí moderních komunikačních technologií, které jsou zároveň šetrné ke zkoumaným zvířatům, rozsah poznatků o současném výskytu a využívání prostoru rysem a o vzájemných vztazích mezi touto kočkovitou šelmou a velkými zvířaty jako srnec a jelen, která slouží za jeho potravu. Tyto vzájemné vztahy jsou zkoumány ve velkoplošném území, jehož ekosystémy horského lesa byly ponechány přírodnímu vývoji.


Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice

http://www.ivb.cz/projekty-plan-pece-pro-rysa-ostrovida-vlka-obecneho-a-medveda-hnedeho-v-ceske-republice.html

Realizátor: Ministerstvo životního prostředí

Řešitel: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc

Trvání: 19. 01. 2015 – 30. 04. 2016

Náplň projektu:

Jde o přípravu návrhu programu péče pro zvláště chráněné druhy – rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice.


Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“

http://monitoring.selmy.cz/
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/v-jesenikach-zacina-rozsahly-monitoring-velkych-selem-a-kocky-divoke/

Realizátor: Hnutí Duha Olomouc

Partneři projektu:

Trvání: 19. 01. 2015 – 30. 04. 2016

Náplň projektu: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Správa Krkonošského národního parku, Správa národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Trvání: 1.1.2015 – 30.4.2016

Náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je získat věrohodné informace o aktuální šíření a počtech evropsky významných druhů šelem: vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos), rysa ostrovida (Lynx lynx) a kočky divoké (Felis silvestris).


Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v Západních Karpatech

http://www.selmy.cz/nase-prace/

Realizátor: Hnutí Duha Olomouc

Stav: Probíhající

Náplň projektu:

Projekt zahrnuje různé činnosti vedoucí k ochraně velkých šelem – Monitoring výskytu, vzdělávání a osvěta veřejnosti, zapojování veřejnosti do ochrany, ochrana migračních koridorů a biotope, snížení rizika synantropizace medvědů, omezení legálního lovu vlků na Slovensku, průvodcování v CHKO Beskydy.


Přehled projektů probíhajících na území ČR v roce 2014

Projekty ČSOP věnující se ochraně velkých šelem

Monitoring velkých šelem v migračních koridorech Lyský průsmyk a Lomensko

Realizátor: ZO ČSOP Radhošť

Anotace:
Dopravní komunikace představují významnou překážku pro přirozený pohyb a migraci velkých šelem, ale i dalších živočichů.

CHKO Beskydy je jedinou oblastí v ČR, kde se přirozeně vyskytují všechny 3 druhy velkých šelem (vlk, rys, medvěd) zejména díky své návaznosti na početné populace na Slovensku. Průchodnost migračních koridorů spojujících Beskydy s navazujícími horskými celky (Bílé Karpaty, Vizovické vrchy) je klíčová pro další přirozené rozšiřování velkých šelem směrem na západ.

V rámci projektu bude ZO provádět monitoring zaměřený na zjišťování pobytových znaků velkých šelem, ale i dalších živočichů, kteří budou koridory procházet. Pro lepší přehled o výskytu velkých šelem bude monitorováno také širší okolí migračních koridorů a to zejména hřeben Vizovických vrchů po Vařákovy paseky, hřeben Javorníků po Makytu a také hřeben Bílých Karpat po Končitou.

Všechny nalezené pobytové znaky budou kvalitně fotograficky zdokumentovány. Při monitoringu budou využity také fotopasti. V migračních koridorech bude také sledována mortalita zvěře na komunikacích.

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu jsou plánované záměry v obou koridorech (výstavba rychlostní komunikace R49, která má oddělit Javorníky od Bílých Karpat a návrh výrobní zóny, která by oddělila Javorníky od Vizovických vrchů), který by mohly znamenat zneprůchodnění koridorů pro velké savce.


Velké šelmy a veřejnost

Realizátor: ZO ČSOP Radhošť

Anotace:

Součástí projektu je dotisk letáčků – Medvěd hnědý, který naše ZO vydala v roce 2003 a dotiskem v roce 2007 a letáčku Náhrada škod, zaměřeného na postup při náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. Letáček „Medvěd hnědý“ byl dlouho připravován a konzultován s odborníky u nás i na Slovensku. Byl a je o něj velký zájem. Je rozšiřován i na Slovensku, kde ZO pořádá výstavy o ochraně velkých šelem a organizuje i přednášky a další osvětovou kampaň. Popisuje se v něm život medvěda a rady, jak nakládat s odpadky u chalup a chat, jak se chovat v teritoriu medvěda, jak se chovat při táboření v přírodě anebo při setkání s medvědem.


Monitoring rysa ostrovida na vytipovaném území Jeseníků

Realizátor: Český svaz ochránců přírody Šumperk

Anotace:

Rys ostrovid je původní šelmou vyskytující se v oblasti Jeseníků přirozeně na celém horském a podhorském území až do konce 19. století. Později byl v důsledku intenzivního lovu a kvůli intenzivnímu lesnímu hospodaření v regionu v podstatě vyhuben.

Současná zbytková mikropopulace rysa ostrovida je odhadována na pouhých cca 4–5 ks v rozsáhlém území od Libavé a Oderských vrchů, přes PP Sovinecko, Nízký Jeseník, Hanušovickou a Zlatohorskou vrchovinu, Hrubý Jeseník, Kralický Sněžník a Rychlebské hory.

Mnohaletým podrobným předchozím průzkumem bylo v jižní části CHKO Jeseníky a souvisejícím prostoru PP Sovinecko vytipováno několik lokalit, které splňují základní předpoklady trvalého výskytu rysa ostrovida. V některých případech byly v minulých letech i opakovaně zjištěny pobytové znaky a 1 přímé pozorování.

Cílem projektu je získat a potvrdit výskyt rysa ostrovida na sledovaných lokalitách. Získaná data využívat pro potřebné zkvalitnění a zefektivnění ochrany druhu a jeho biotopu, podporu žádoucí úpravy charakteru hospodaření a využívání území dalšími aktivitami. Posílení statutu a režimu CHKO.

Tento projekt je nejen počátkem trvalého nerušivého monitoringu vybraných lokalit pro potřeby ochrany přírody ale také počátkem postupně se rozšiřující kampaně sledování velkých šelem v Jeseníkách prostřednictvím rozšiřující se sítě fotopastí.


Velké šelmy a veřejnost

http://salamandr.info/projekty/velke-selmy-a-verejnost/
Realizátor: ZO ČSOP Salamandr

Anotace:

Tento projekt se zabývá osvětou, využitím médií a popularizací velkých šelem. Bez kladného postoje veřejnosti však nemohou být snahy o jejich ochranu příliš efektivní a proto je třeba na ni lépe zacílit.

Základem je dostat relevantní informace o velkých šelmách v Beskydech k místním lidem. Veřejné mínění zásadním způsobem ovlivňuje činnost státní správy nebo různých zájmových skupin. Pokud bude veřejnost přítomnost velkých šelem vnímat pozitivně, pak lze předpokládat, že i jejich ochrana může být efektivnější a bude ji možné lépe prosazovat.


Sledování mezistátních tahových cest velkých šelem a popularizace jejich ochrany na hranici SR a ČR

http://www.ochranci.cz/inpage/o-projektu/
Realizátor: 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí

Anotace:

Hlavním cílem projektu je ochrana a popularizace ochrany velkých šelem (medvěd, vlk a rys) v ohrožovaném migračním koridoru na česko-slovenské hranici. Povede k tomu mapování klíčových míst pomocí fotopastí, realizace mezinárodního semináře o ochraně velkých šelem a aplikace jeho výsledků v komunikaci s úřady i veřejností, rozsáhlé osvětové působení na odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím cyklu přednášek a vydání osvětově-propagačních materiálů.

Další organizace věnující se ochraně a monitoringu velkých šelem:
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

www.beskydy.ivb.cz
Realizátor: Akademie věd ČR – ústav biologie obratlovců a ČSOP Salamandr

Trvání: 2011 – 2014

Náplň projektu:

Cílem projektu je zjistit početnost a stav populací všech tří druhů velkých šelem, žijících na území EVL Beskydy: rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného. Výsledkem projektu budou relevantní a vědecky podložená data o velikosti populací jednotlivých druhů, jejich pohlavní struktuře, příbuznosti, ekologii a hlavních oblastech výskytu v EVL Beskydy včetně jejich napojení na slovenské a polské populace (přeshraniční migrace).


TRANS-LYNX Projekt

www.translynx.selmy.cz
Realizátor: ALKA WILDLIFE

Trvání: 2013 – 2015

Náplň projektu:

Rys ostrovid (Lynx lynx) je jedna z našich nejvzácnějších šelem. Silně ohrožený druh, chráněný podle české i evropské legislativy má u nás již pouze dvě větší populace: v Beskydech a širším Pošumaví. Populace rysa ostrovida v Pošumaví je sdílena třemi státy: Českou Republikou, Bavorskem a Rakouskem. Přestože je to největší a nejvýznamnější populace druhu ve střední Evropě, je stále ohrožená řadou faktorů – od zvyšujícího se tlaku dopravní infrastruktury po ilegální lov. Hlavním cílem projektu Trans – Lynx je je zajistit její lepší ochranu formou spolupráce odborníků z Německa i ČR.


Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx)

http://www.npsumava.cz/cz/1501/1635/clanek/
Realizátor: NP Bavorský les a Šumava

Stav: Probíhající

Náplň projektu:

Hlavním cílem našeho projektu je rozšířit pomocí moderních komunikačních technologií, které jsou zároveň šetrné ke zkoumaným zvířatům, rozsah poznatků o současném výskytu a využívání prostoru rysem a o vzájemných vztazích mezi touto kočkovitou šelmou a velkými zvířaty jako srnec a jelen, která slouží za jeho potravu. Tyto vzájemné vztahy jsou zkoumány ve velkoplošném území, jehož ekosystémy horského lesa byly ponechány přírodnímu vývoji.


Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v Západních Karpatech

http://www.selmy.cz/nase-prace/
Realizátor: Hnutí Duha Olomouc

Stav: Probíhající

Náplň projektu:

Projekt zahrnuje různé činnosti vedoucí k ochraně velkých šelem – Monitoring výskytu, vzdělávání a osvěta veřejnosti, zapojování veřejnosti do ochrany, ochrana migračních koridorů a biotope, snížení rizika synantropizace medvědů, omezení legálního lovu vlků na Slovensku, průvodcování v CHKO Beskydy.


Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu“

http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=62188;download=126603
Realizátor: Mendelova univerzita v Brně a Fatranský spolok Varin SR

Trvání: 1. 7. 2013 – 30. 6.2014

Náplň projektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je zajistit dlouhodobě životaschopnou populaci velkých šelem v česko-slovenském pohraničí, což mimo jiné znamená ochranu průchodnosti krajiny před zástavbou alespoň v kritických místech migračních koridorů.
Dalším cílem je zjištění početnosti velkých šelem v česko-slovenském pohraničí, vymezení a upřesnění funkčních migračních koridorů, zvýšení informovanosti cílových skupin o velkých šelmách a výměna zk>ušeností mezi českými a slovenskými organizacemi.