Základní organizace ČSOP zabývající se velkými šelmami

ČSOP

V současnosti se monitoringu šelem a osvětou obyvatel zabývají tyto základní organizace Českého svazu ochránců přírody:

76/01 1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí

Okruhy činnosti

 • ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, záchranné transfery
 • osvětové akce pro veřejnost, působení na děti a mládež
 • ochrana vod a ovzduší, účast ve správním řízení, péče o zeleň, údržba ekologicky významných území
 • provoz naučné stezky, problematika energetiky, účast ve správním řízení
 • péče o kulturní památky

76/06 ZO ČSOP Orchidea Valašsko

Okruhy činnosti:

 • údržba ekologicky významných nechráněných území
 • ochrana biodiverzity (sovy, motýli, velké šelmy, ptáci zemědělské krajiny, ohrožené druhy ptáků horských lesů, orchideje)
 • provádění přírodovědných průzkumů, ochrana životního prostředí
 • environmentální výchova, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

76/08 ZO ČSOP Radhošť

Okruhy činnosti:

 • přírodovědné průzkumy
 • provoz naučné stezky, působení na děti a mládež, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež
 • problematika těžby nerostů a hornin, problematika odpadů
 • péče o kulturní památky, údržba ekologicky významných území

76/13 ČSOP Salamandr

Okruhy činnosti:

 • péče o chráněná území (lesní a nelesní management, likvidace invazních druhů rostlin, záchranné programy, technická zařízení)
 • naučné stezky, přednášky, semináře
 • publikace o přírodě a krajině pro veřejnost
 • odborné programy a studie, výzkumy

75/18 ČSOP Šumperk

Okruhy činnosti:

 • Péče o krajinu a památky (údržba zeleně včetně ošetřování stromů, péče o kulturní památky)
 • Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů, péče o handicapované živočichy)
 • Ochrana životního prostředí (účast ve správním řízení)
 • Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, (pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní)

75/19 Český svaz ochránců přírody Jesenická divočina

Okruhy činnosti:

 • údržba ekologicky významným nechráněných území, ochrana životního prostředí, účast ve správních řízeních
 • provádění přírodovědných průzkumů, ochrana biodiverzity (velké šelmy – Canis lupus a Lynx lynx, ohrožené druhy ptáků a obojživelníků, lilie zlatohlavá)
 • environmentální výchova, seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a možností její ochrany, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, práce s dětmi, exkurze na lokalitách

69/17 ZO Český svaz ochránců přírody Lynx

Okruhy činnosti:

 • ochrana biodiverzity (velké šelmy, sovy, rosnatky)
 • přírodovědné průzkumy
 • environmentální výchova, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

69/16 ZO Český svaz ochránců přírody Cieszynianka

Okruhy činnosti:

 • Péče o krajinu a památky – v rámci MZCHů i na nechráněném území
 • Druhová ochrana – ochrana biodiverzity (kosení rašeliniště a výřez vrb, výřez kleče, vyvěšování budek pro ptáky, obnova studánky, zídky pro plazy), přírodovědné průzkumy
 • Ochrana životního prostředí – ochrana vod, lesní hospodaření, problematika cyklistické dopravy, zemědělství, účast ve správních řízeních (4 případy za rok)
 • Environmentální výchova – táborové pobyty, přednášky pro děti a mládež, kurzy, školení a semináře, akce ke Dni Země
 • Spolupráce se zahraničními subjekty – Fundacja EkoRozwoju (Polsko)

68/17 ZO Český svaz ochránců přírody Carpathia

Okruhy činnosti:

 • ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, monitoring (zvláště velké šelmy, plazi, vzácné druhy rostlin)
 • péče o významné lokality – v rámci MZCHů i na nechráněném území
 • osvěta veřejnosti, environmentální výchova – besedy, přednášky pro školy i širokou veřejnost, osvětové stánky na veřejných akcích, průvodcovské služby v terénu i po NS, práce s mládeží
 • ochrana přírody a krajina – správní řízení, praktická ochrana, spolupráce s místními obcemi

Organizace mimo ČSOP zabývající se velkými šelmami

Státní organizace
Ministerstvo životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Národní park Šumava
Národní park Krkonoše
Národní park České Švýcarsko
Lesy ČR
Mendelova univerzita v Brně – Ústav ekologie lesa
ČZU Praha (Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.)
ÚBO AV ČR, v.v.i. (prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.)

Neziskové organizace
Hnutí Duha Olomouc
ALKA WILDLIFE