Co dělat při setkání

Všechny tři druhy našich velkých šelem jsou velice plachá zvířata a člověku se snaží raději vyhnout, stejně jako ostatní divoká zvířata. Po staletích pronásledování a zabíjení ze strany lidí instinktivně vědí, že člověk pro ně znamená velké nebezpečí.

Vlk, rys ani medvěd nepovažuje člověka za svou potravu. Za posledních sto let není z Evropy doložen žádný případ smrtelného napadení člověka vlkem ani rysem.
Jakékoli setkání s těmito plachými a obezřetnými zvířaty je vzácné a letmé. Zvláště rysa v podstatě nemáte šanci v přírodě vůbec zahlédnout.

Medvěd rovněž nevyhledává konflikty, avšak pokud ho překvapíte, může reagovat podrážděně. Zachovejte klid a dbejte odborných pokynů a doporučení, která vám pomohou snížit riziko napadení.
Je důležité mít na zřeteli, že medvěd je divoké a nebezpečné zvíře a je třeba se k němu chovat s respektem. Medvěd je přirozenou součástí karpatských lesů, které jsou jeho domovem.
V medvědích teritoriích a zejména při procházení houštin či nepřehledných úseků je potřeba na sebe vhodně upozornit. I při případném setkání „z očí do očí“ medvěd útočí jen výjimečně a spíše se snaží od člověka vzdálit. I při případném ataku medvěd z 95 % útok jen naznačuje a pouze v 5 % případech dojde ke skutečnému napadení (a případně zranění) člověka.
Medvěd je sice řazen mezi masožravce, avšak jeho jídelníček z 80–90 % (podle místních podmínek a roční doby) obsahuje rostlinnou složku. Spíše výjimečně můžete medvěda spatřit, jak hoduje na uloveném zvířeti (většinou spíše na nalezené mršině). Mnohem častěji jej uvidíte hodovat na ostružinách, malinách, borůvkách či bukvicích.
Panika tak rozhodně není na místě. Ano, obzvláště před zimou, kdy medvěd doplňuje tukové zásoby před zimním spánkem, je mnohem větší šance jej spatřit (kdy se krmí i za bílého dne) v lesích či v blízkosti horských stezek, avšak riziko útoku je i nyní poměrně malé. Chce to ovšem zachovávat zásady bezpečného pohybu v medvědích teritoriích a v případě setkání dbát základních zásad chování se v takovýchto situacích.

JAK SE VYHNOUT SETKÁNÍ S MEDVĚDEM

Jako u všeho je nejdůležitější prevence. Pokud nechcete mít problémy s medvědy nejlepší je jim předcházet.
Pokud se nechcete setkat s medvědem tak se vyhněte oblastem, kde je hlášený jejich výskyt.
Pokud se chystáte do oblastí s výskytem medvědů dbejte těchto doporučení:

Zásady v medvědích teritoriích

1. Nepřilákejte medvěda

Pokud bydlíte v zalesněných oblastech, snažte se zabránit lákání medvědů k obydlím a hotelům na odpadky. Ty je nutno skladovat ve speciálních medvědích kontejnerech, nebo alespoň v dobře zavřených klasických kontejnerech, které se dají zavřít do garáže, klece či za elektrický ohradník.
Různé pachy z jídel, odpadky, zbytky, obaly od potravin, kompost, odpadní voda z vaření je silným lákadlem pro medvěda.
Je důležité, aby odpadky byly vyváženy pravidelně a nedocházelo ke zbytečným a lákavým rozkládáním odpadků.
Ovoce u zahrad by mělo být pravidelně sbíráno, aby se nerozkládalo na zemi.
Na kompost nedávejte zbytky potravin. Při likvidaci odpadků biologického charakteru používejte vápnění, abyste zredukovali vytváření zapáchajících látek.

Ludvík Kunc

2. Táboření v přírodě

K táboření si vyberte místo vzdálenější od vyšlapaných lesních chodníků a břehů potoků a řek. Místo, kde vaříte, by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od tábořiště po větru.
Pokud si budete připravovat jídlo opékáním na ohni, buďte ostražití. Je-li medvěd nablízku, může ho vůně jídla přilákat.
Šaty, ve kterých vaříte, nepoužívejte při vycházkách do lesa a nenechávejte je ve stanu.
Nádobí udržujte v čistotě a skladujte s potravinami.
Jídlo v plechovkách (např. ryby) zkonzumujte ihned po otevření.
Neskladujte žádné jídlo nebo pronikavě vonící věci (parfémy, zubní pasty) uvnitř stanu.
Jestliže nemáte jinou možnost, najděte si dva stro¬my vzdálené od tábořiště nejméně 200 m a vzdá¬lené od sebe cca 6 m a potraviny nebo odpadky zavěste mezi ně nejméně 4 m nad zemí.
Odpadky by měly být uskladněny v malých přenosných kontejnerech nebo v uzavřených igelitových sáčcích.

3. Pohyb po medvědím teritoriu

Zejména v odlehlých částech hor nevstupujte do nepřehledných houštin. Pamatujte, že medvěd na vás nečeká a bezdůvodně na vás nezaútočí.
Vycházky a túry absolvujte jen za denního světla. Je výhodnější, když se terénem pohybujete ve dvo¬jicích nebo ve skupině a chodíte výhradně po turistických chodnících. Členové skupiny by měli udržovat vzájemný́ kontakt. Dávejte pozor na místech, kde je hodně lesních plodů, u pole s ovsem, u mokřadů.
Buďte velmi ostražití v lese a jeho blízkosti ráno, v podvečer a v noci.
Na přítomnost medvěda upozorní také splašená zvěř, křik sojek, pískání kosa, bekání srnčí zvěře apod.

5. Sledujte známky přítomnosti medvědů

Při procházení území, kde se vyskytují medvědi zachovávejte maximální možnou ostražitost. Sledujte známky přítomnosti medvědů, jako jsou stopy na stromech (záškraby a záhryzy), zválené porosty malin, medvědí trus, stopy aj. Pokud narazíte na čerstvé známky přítomnosti opusťte lokalitu.

6. Buďte hluční

Je dobré, aby o vás medvědi věděli, takže je vhodné diskutovat, poklepávat holemi, posmrkávat, dát si na batoh rolničku. Musíte vydávat hluk, aby měl medvěd možnost se nám vyhnout. Medvěd má dobrý sluch a pokud vás včas zaregistruje, spolehlivě se vám vyhne.
Nejhorší je tichá chůze v keřovitém porostu, kdy hrozí nebezpečí, že medvěda překvapíte zblízka. Buďte zvlášť opatrní při nízké viditelnosti (mlha) nebo slyšitelnosti (silný́ déšť, vítr, hukot potoka apod.).

7. Pachy

Když jdete do oblasti s výskytem medvědů nepoužívejte žádné spreje, protože medvědy přitahují exotické vůně. Medvěda stejně jako mnoho živočichů odrazuje lidský pach.
Nepoužívejte výraznou aromatickou kosmetiku. Zvláště se nedoporučují přípravky s medovou, ořechovou či ovocnou vůní. Takže ani šampony tohoto typu není vhodné před plánovaným vstupem do lesa používat. Jídlo mějte pachově izolované a nearomatické.

8. Uhynulé zvíře

Pokud narazíte na uhynuté zvíře opusťte okamžitě dané území. Medvěd je přirozeným odklízečem zdechlin a pravděpodobnost setkání s ním se tady značně zvyšuje. Na kadáver v lese vás často upozorní krkavcovití ptáci a dravci.

9. Pes

Držte psy na vodítku a pod kontrolou. Nejlépe je sebou vůbec do takovýchto oblastí neberte. Psi mohou ucítit medvěda a zaútočit na něj nebo budou před ním utíkat a dovedou medvěda až k vám.

CO DĚLAT, KDYŽ UŽ SE S MEDVĚDEM POTKÁTE

Pokud již k takovémuto setkání dojde, je dobré vědět jak se zachovat

1. Vidíte medvěda, který si vás ještě nevšiml

 • Zůstaňte klidně stát a zhodnoďte situaci – ví medvěd, že tu jste?
 • Pokud o vás neví, ustupujte směrem odkud jste přišli a obejďěte ho širokým obloukem.
 • Udělejte to potichu, když se medvěd nedívá směrem k vám – nemluvte na něj ani na něho nekřičte, mohli by jste ho překvapit a vyprovokovat k útoku.
 • Musíte mu nechat dostatek prostoru a volnou únikovou cestu.
 • Buďte hlavně opatrní, aby jste se nedostali k medvědovi příliš blízko, anebo ho nepřekvapili, což může vést k útoku.
 • K medvěďovi se nikdy nepřibližujte, a to ani v případě, že vypadá klidně.

2. Vidíte medvěda, který si vás všiml

 • Pokud je jasné, že neodejdete bez toho, aniž by si vás medvěd všiml, zůstaňte klidně stát a rychle zhodnoťte situaci.
 • Hlavně nepanikařte, vyvarujte se jiných panických reakcí (prudkých pohybů), aby jste případně medvěda nevyprovokovali. sledujte příznaky agresivního chování.
 • Pokud je to možné, držte se jako skupina spolu.
 • Nikdy neutíkejte – to by ho mohlo vyprovokovat k pronásledování. Navíc nemáte sebemenší šanci medvědovi utéci. Medvěd dokáže dlouho běžet rychlostí přes 45 km/hod, přičemž člověk běží maximálně cca 30km/hod. Nepomáhá utíkat ani z a do kopce. I když se to nezdá, medvěd je velmi mrštný.
 • Neustále pozorujte medvěda a jeho reakce, ale vyvarujte se přímého očního kontaktu – vyprovokovalo by to útok.
 • Pokud se medvěd postaví na zadní, vystrčí nos do vzduchu a kývá hlavou ze strany na stranu – snaží se vás identifikovat zrakem a čichem. Nepanikařte, z této pozice nikdy nezaútočí. Medvěd poměrně špatně vidí a na zadní se staví proto, aby mohl lépe propátrat terén využívajíc zejména sluchu a čichu.
 • Snažte se klidně (aby jste ho nevyplašili) na něho mluvit (klidným hlubokým hlasem) a dejte mu najevo, že jste člověk a snažte se dělat větším (pomalu mávejte rukama nad hlavou).
 • Po celou dobu se snažte zvětšit vzdálenost mezi vámi, pomalu couvejte zpět.
 • Pokud o vás medvěd ví a zdá se, že se o vás nezajímá, měli by jste ihned odejít, ale klidně. Hlavně neutíkejte, vraťte se pomalu stejným směrem odkud jste přišli.
 • Pokud narazíte na medvíďata, nepokoušejte se s nimi o kontakt, medvědice je určitě někde nablízku a při obraně svých mláďat může být velice nebezpečná.

3. Vidíte medvěda, který si váš všiml a následuje vás

 • Snažte se být klidní, vyvarovat se panických reakcí.
 • Nespouštějte medvěda z dohledu, ale vyhýbejte se upřenému pohledu z očí do očí; medvěd by to mohl považovat za výzvu soupeře a zaútočit!
 • Pokud vás medvěd následuje, ale udržuje si odstup, zvedněte ruce nad hlavu a pokuste se dělat většími. Mluvte na medvěda klidným a hlubokým hlasem. Hlavně na něj hystericky nekřičte – mohlo by ho to vyprovokovat k útoku.
 • Ustupujte pomalu zpět, ale buďte k medvědovi stále čelem a vyvarujte se prudkých pohybů, neustále sledujte jeho reakce.
 • Někdy medvěd zdánlivě zaútočí, aby vás pouze zastrašil. Rozběhne se, prudce zastaví těsně u vás a vrací se zpět na původní místo. Někdy tento zdánlivý útok zopakuje. Zachovejte klid a pomalu se vzdalujte z tohoto místa.
 • Štěkající nebo mručící medvěd, který otevírá hubu, otáčí se bokem, aby demonstroval svoji velikost, signalizuje agresivitu. Když začne řvát, sekat zuby, údery předních tlap vyhazovat kusy hlíny a sklopí dozadu uši, znamená to, že se agresivita stupňuje.
 • Pokud to nevydržíte a dáte se před medvědem na útěk, odhoďte nějakou věc (batoh, tašku), abyste medvěda zmátli, odpoutali jeho pozornost a zdrželi ho.
 • Pokud vás stále sleduje, můžete vylézt na nejbližší strom, ale nejméně 4 m, aby na vás medvěd nedosáhl. Vyberte si ale dostatečně silný a vysoký strom. Dospělí medvědi jsou těžcí na to, aby lezli výše. To by jste spíše mohli čekat, že se za vámi vydají medvíďata.
 • Pokud nemáte možnost vylézt na strom a nastal by výjimečný případ útoku, či ohrožování, nejlepším prostředkem jak se chránit před zraněním je použití spreje na medvědy. Tento obsahuje výtažky z oleje červené papriky, který způsobuje dočasné pálení očí, nosu a membrány plic. Použitím spreje se vytvoří mezi medvědem a člověkem ochranná clona. Nezávislý výzkum dokázal, že tento způsob je spolehlivější než střelná zbraň. Musí to být však speciální sprej určený na ochranu před medvědem. Nesmí se zaměnit se sprejem na sebeobranu před člověkem nebo psem.
 • Pokud se dostanete do přímého kontaktu a nemáte sebou sprej na medvědy, tak vaše poslední možnost je lehnout si na zem a dělat “mrtvého”.
 • Stočte se do pozice, ve které si stehna tlačí¬te na hrudník a hlavu se snažte skrýt mezi kolena. Spojte prsty vzadu na krku a chraňte si jej. Přitom tlačte lokty ke kolenům. Tato pozice Vám chrání krk, hlavu a jiné životně důležité orgány. Máte-li batoh, stáhněte si jej na hlavu a krk. Nehýbejte se, dokud medvěd neopustí místo, kde se nacházíte.
 • Může se stát, že medvěd se bude snažit vás převalovat. Pokud vás převrátí, znovu se otočte tak, aby jste břicho a ostatní životně důležité orgány měli chráněné u země. Musíte to vydržet, i kdyby to mělo trvat několik hodin. Nekřičte a vůbec se nehýbejte. Občas medvěd může čekat někde poblíž a sledovat, co jste zač.
 • Bude si vás hlídat a nespustí z vás oči. Potřebuje se ujistit, že mu od vás nehrozí žádné nebezpečí. Teď je velmi důležité nehýbat se a být potichu. Teprve po nějaké době si můžete dovolit pomalinku se začít pohybovat. Nejprve nějaké jemné náznaky jako např. pohyb prstem apod. Pokud zjistíte, že je vzduch čistý, můžete se zvednout a v klidu odejít. Medvěd není tvor, který by na vás číhal někde schovaný a připravoval se na útok, to není jeho styl. Pokud ovšem zjistíte, že neodešel, zaujměte znovu polohu, která vás nejlépe ochrání a vyčkávejte. Po chvíli můžete své štěstí zkusit znovu.

Ludvík Kunc

I přes veškerou opatrnost se může stát, že se s medvědem potkáte. Je možné medvěda překvapit. Nejnebezpečnější situace nastává v přítomnosti zraněného medvěda, samce v říji, přítomnost mláďat, překvapení u kořistí, překvapení medvěda u brlohu či v něm a přítomnost psa (uvedeno od nejnebezpečnějšího k méně nebezpečnému).
Čím blíže se dostanete k medvědovi v momentě, kdy vás zaregistruje, tím vyšší je pravděpodobost, že bude reagovat v sebeobraně. Nejčastěji bude vypadat nervózně a znepokojeně. Bránící medvěd brání sebe, svoje mláďata nebo potravu.

V takovéto situaci je nanejvýš důležitá vaše reakce. To, jak se zachováte, má důležitý vliv na to, jak bude medvěd reagovat.

Druhý typ útoků je u synantropních medvědů. Ten ztratil plachost a zvykl si na lidskou přítomnost – vybírá odpadky z nezajištěných kontejnerů, chat, je krmen rekreanty. Takový medvěd může být nebojácný a přibližuje se k vám záměrně. Může přijít do tábořiště, roztrhnout stan nebo jít do budovy.