Přehled projektů ČSOP za posledních 6 let

Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2015

Projekt č.121507, ZO Carpathia – Mapování velkých šelem ve východní části Moravskoslezských Beskyd

Projekt je zaměřen na mapování velkých šelem v oblast tzv. Zadních hor Moravskoslezských Beskyd. Tuto oblast tvoří především Polomský hřbet ( Velký Polom ) a navazující hřeben končící v Jablunkovském průsmyku, který je častým přechodovým místem velkých šelem ze Slovenska do Beskyd. Mapování bude prováděno především na sněhové pokrývce, v jarních a letních měsících pak na lesních cestách v blátě. K mapování budou použity i fotopasti a všechny pobytové znaky se důkladně zaznamenají. V případě nálezu trusu, moči a chlupů bude odebrán vzorek pro rozbor DNA a potravní analýzu. Údaje z tohoto území jsou důležité, protože se jedná o okrajovou populaci, která je velmi zranitelná. Poznatky z mapování v této části Moravskoslezských Beskyd, by nám mohly potvrdit posilování populace velkých šelem v MS Beskydech migrací ze Slovenska.


Projekt č.121509, ZO CIESZYNIANKA – Akustický monitoring vlka obecného (Canis lupus) a migrace velkých savců na Jablunkovsku

Jablunkovsko je nejvýchodnější částí České republiky a významnou oblastí výskytu a migrace velkých šelem (medvěd, vlk, rys), kteří zde migrují z Polska a Slovenska dál na západ do České republiky. V rámci projektu bude probíhat akustický monitoring vlčího vytí, hlavně od července do října na české straně Slezských Beskyd a na Jablunkovském mezihoří.
V zájmovém území se nachází poslední dva migrační koridory. Jeden je na hranici Jablunkova a Mostů u Jablunkova, který je tvořen zemědělskou krajinou a občasnou zástavbou. Druhý se nachází v Mostech u Jablunkova na česko-slovenské hranici u bývalé celnice, kde na sebe navazují lesní komplexy. Oba dva koridory jsou od sebe vzdáleny 7km a jsou protnuty silnicí I/11 a železniční tratí č. 320. V migračních koridorech bude probíhat monitoring stop zvířat na pískových plochách v migračních podchodech pod železnicí. Cílem je potvrdit výskyt vlků a zjistit aktuální využití migračních podchodů.


Projekt č.121519, ZO Jesenická divočina – Mapování rysa ostrovida v Jeseníkách

Cílem projektu je zjištění a potvrzení výskytu rysa ostrovida v Jeseníkách a protipytlácká prevence. Rozsah zájmového území, které by měl projekt pokrývat se odvíjí ze současného celoplošného mapování výskytu rysa ostrovida v Jeseníkách. Přibližná rozloha mapovaného území je 170 km2 a je potenciálním místem dalšího rozšíření rysa v ČR. Projekt by měl přispět k ochraně velkých šelem, zejména rysa ostrovida, který je v ČR veden jako zvláště chráněný, silně ohrožený druh. Rys se do Jeseníků zpětně rozšířil přirozenou cestou a zdejší jedinečná, stále ještě přežívající populace, není svým původem svázána s populacemi směrem na západ. Především velké šelmy mají zásadní vliv na udržování přírodní rovnováhy a biodiverzity lesních ekosystémů. Terénní mapování bude zaměřeno na vyhledávání pobytových znaků. Při tom bude také využita fotopast s bílým bleskem, která bude nainstalována na základě nalezených pobytových znaků v místě přechodu šelem, případně u jejich kořisti. Realizaci projektu považujeme za mimořádně důležitou, protože díky získaným informacím, můžeme lépe prosazovat Návrhy opatření k managementu území s ohledem na potřeby šelem. Tím také podpoříme ÚSES a biodiverzitu v daném území.


Projekt č.121520, ZO Jesenická divočina – Mapování vlka obecného v Jeseníkách

Na území Jeseníků zatím nikdy neprobíhalo intenzivnější mapování vlka obecného, chceme jeho výskyt v oblasti důkladně zmapovat a zdokumentovat. Zde je třeba zdůraznit, že je na místě, počítat i s návratem vlka obecného, který je (zejména díky vzrůstající populaci těchto šelem na Německo-Polském pomezí) stále častěji zaznamenáván na našem území a je předpoklad, že Jeseníky včetně navazujících horstev by se mohli opět stát jeho domovem. Terénní mapování bude zaměřeno na vyhledávání pobytových znaků. Při tom bude také využita fotopast s bílým bleskem, která bude nainstalována na základě nalezených pobytových znaků v místě přechodu šelem, případně u jejich kořisti. Realizaci projektu považujeme za mimořádně důležitou, protože díky získaným informacím, můžeme lépe prosazovat Návrhy opatření k managementu území s ohledem na potřeby šelem. Tím také podpoříme ÚSES a biodiverzitu v daném území.


Projekt č. 121544, ZO Radhošť – Monitoring velkých šelem Velký Javorník – Radhošť

Cílem projektu je instalovat několik fotopastí k monitoringu velkých šelem (ale také ostatních chráněných druhů zvířat) na oblast okolo vrcholu Velkého Javorníku a oblasti vrcholu Kamenárky, která svými skalními výchozy předurčuje kvalitní životní prostředí pro život velkých šelem – zejména rysa ostrovida, také bychom chtěli umístit fotopast pod vrchol Radhoště a spojit tak sedlem Pindula migrační koridor a z toho vyplývající zjištěné informace aplikovali do mapových systémů o pohybu a zjištěných pobytových znacích velkých šelem.
Součástí bude také noční pobyt v terénu a pozorování prostředí velkých šelem v mapovacím stanu podobně jako při mapování velkých šelem v NP Malá Fatra. Tato metoda spočívá v nočním sledování (pomocí noktovizoru) a pozorování dané oblasti – přechodových tras velkých šelem nebo míst, kde byl výskyt zjištěn. Přímé pozorování je nejúčinnější způsob, jak zjistit aktuální přítomnost šelem v terénu.


Projekt č.181515, ZO Radhošť – Leták – náhrada škod

Součástí projektu je výroba (dotisk) letáčku – náhrada škod. Letáček je vztažen k zákonu o náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které patří i rys, vlk a medvěd. Je to souhrn informací pro chovatele, pracovníky státní správy, samospráv i pro laickou veřejnost. Obsah letáčků budeme průběžně konzultovat s odborným pracovníkem Správy CHKO Beskydy RNDr. D.Bartošovou.

Výstupem projektu bude vytisknutý trojbarevný propagační 3-skladový leták Náhrada škod v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován v našem městě a bude také poskytnut vedení ČSOP v Praze, Správě CHKO Beskydy a dalším neziskovým organizacím k podpoře ochrany velkých šelem. Také bude k dispozici na chatách a horských objektech a distribuován i chovatelům ovcí a jiného dobytka na území CHKO Beskydy, aby se seznámili s možnostmi, kdy mohou žádat o náhradu škod v případě návštěvy velkých šelem na jejich hospodářství


Projekt č.181516, ZO Radhošť – Leták – ochrana velkých šelem

Cílem projektu je vytisknout letáček – Ochrana velkých šelem, který byl realizován již v roce 2006 a je již rozebrán. Bude aktualizován a obnoven jak po textové i grafické stránce. Kvůli zájmu lidí o informace, týkající se ochraně velkých šelem bychom proto chtěli tento letáček aktualizovat a obnovit, abychom mohli návštěvníkům CHKO Beskydy i místním obyvatelů, nabídnout informace o životě velkých šelem a jak je chránit.

Výstupem projektu bude vytisknutý plnobarevný propagační 3-skladový leták Ochrana velkých šelem v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován v našem městě a bude také poskytnut vedení ČSOP v Praze, Správě CHKO Beskydy a dalším neziskovým organizacím k podpoře ochrany velkých šelem. Také bude k dispozici na chatách a horských objektech a distribuován i chovatelům ovcí a jiného dobytka na území CHKO Beskydy, aby se seznámili s ochranou a životem velkých šelem.


Projekt č.181512, ZO OV Vsetín – Vydání osvětově-informační skládačky Ochrana velkých šelem

Vydáno bude 12 000 ks osvětových informačních skládaček Ochrana velkých šelem, které budou šířeny zejména v oblasti jejich výskytu v Beskydech, kde to má největší význam. Část nákladu obdrží ÚVR ČSOP pro jednotlivé ZO ČSOP. Skládačka textem i obrazem přibližuje problematiku historie i současného výskytu velkých šelem na území ČR.


Projekt č. 181518, 1. ZO Valašské Meziříčí – Vydání publikace Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami

Předmětem projektu je opětovný dotisk publikace Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami. Publikace poprvé vyšla před 8 lety a je již beznadějně rozebrána. Publikace stručně shrnuje historický i aktuální výskyt velkých šelem na našem území, zmiňuje se o šířených mýtech o jejich nebezpečnosti, zabývá se problematikou toulavých psů i způsobu útoku šelem. V publikaci jsou vyjmenovány všechny realizovatelné způsoby ochrany hospodářských zvířat od psů až po elektrické ohradníky či různé odplašovače. Popsán je rovněž mechanismus náhrady škody způsobené na hospodářských zvířatech a jsou zde uvedena všechna potřebná spojení. Součástí je i obrazová příloha s potřebnými nákresy a dokumentárními fotografiemi. Rozsah původního vydání bude rozšířen o informace od slovenských kolegů z CHKO Kysuce, odkud zpravidla velké šelmy na naše území přicházejí.


Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2014

Projekt č. 121436, ZO Radhošt – Monitoring velkých šelem v migračních koridorech Lyský průsmyk a Lomensko

Předmětem projektu bylo mapování velkých šelem v migračních koridorech Lyský průsmyk a Lomensko. V průběhu monitoringu se podařilo potvrdit výskyt dvou šelem – rysa a medvěda. V případě rysa se podařilo získat fotografie z fotopastí. Díky spolupráci s Hnutí Duha Olomouc se podařilo identifikovat zachyceného jedince rysa. V případě medvěda se podařilo potvrdit výskyt na základě nalezených stop a informací od místních pracovníků LČR, myslivců a veřejnosti. I když se nepodařilo získat údaje o výskytu vlka, závěrečná zpráva předkládá velké množství cenných údajů o výskytu rysa a medvěda ve sledované oblasti. A také údaje o průchodnosti vybraných koridorů. Přínosem je také spolupráce s místními pracovníky LČR, myslivci, Hnutí Duha Olomouc a také veřejností. Díky této spolupráci realizátor získal velmi cenný snímek rysice s mláďaty od pana Ovesného. Kladně byla hodnocena vybraná oblast k průzkumu, neboť zachování migračních koridorů je jeden z klíčových aspektů ochrany velkých šelem. A jakékoli podklady využitelné ve správních řízeních jsou považovány za prioritní. Velkým kladem projektu je dvouleté sledování vybrané lokality. Dlouholeté sledování v monitoringu šelem je klíčové k získání kvalitních dat s určitou vypovídající hodnotou. Bylo by vhodné pokračovat ve sledování i v následujících letech.


Projekt č. 181414, ZO Radhošť – Velké šelmy a veřejnost

Předmětem projektu bylo neadresné seznamování odborné a hlavně laické veřejnosti s tématikou velkých šelem prostřednictvím letáčku o medvědu hnědém. Náplní projektu byl dotisk letáku o medvědu hnědém, který ZO vydala v roce 2003, 2007 a 2012. Leták je kvalitně zpracován jak po textové tak grafické stránce. Obsahem letáčku není jen život medvěda jako takového, ale hlavně dobré rady jak se chovat v teritoriu medvěda, jak nakládat s odpadky u chat, jak se chovat při táboření a při vlastním, setkání s medvědem. Cílem projektu bylo přispět k lepší informovanosti o medvědu hnědém. Úkoly, které si tento projekt zadal, byly splněny a proto celý projekt hodnotím kladně. Projekt svou kvalitou navazuje neméně úspěšné projekty ZO z minulých let.


Projekt č. 121436, Český svaz ochránců přírody Šumperk – Monitoring rysa ostrovida na vytipovaných území Jeseníků

Předmětem projektu bylo mapování velkých šelem na území Jeseníků. Monitoring probíhal na čtyřech vytipovaných lokalitách. Monitoring byl prováděn sledováním pobytových znaků a metodou fotopastí. Přes veškerou snahu řešitele, ať už pečlivým výběrem sledovaných lokalit s ohledem na možný výskyt sledované šelmy nebo výběrem kvalitních fotopastí, se bohužel nepodařilo potvrdit výskyt šelem na sledovaném území. Negativní výsledek rozhodně není důsledkem neschopnosti řešitele realizovat projekt, ale hlavními důvody jsou předpokládaná nízká populační hustota šelem v dané oblasti a realizace projektu v krátkém časovém úseku. U neprozkoumaných oblastí, kde nebyl prováděn doposud žádný průzkum je potřeba vést víceletý monitoring. Jen tak se dají získat výsledky s vypovídající hodnotou. I když se nepodařilo na sledovaných lokalitách potvrdit výskyt šelem, byl kladně hodnocen výběr lokalit a umístění fotopastí. Přínosem projektu je navázání spolupráce s místními obyvateli, kteří poskytli realizátorovi údaje o výskytu velkých šelem. Nesporným přínosem projektu bylo získání zkušeností realizátora s vytipováním vhodného místa na umístění fotopasti a celkové práce s tímto přístrojem. Tato zkušenosti je potřebná k dosažení pozitivních výsledků. Projekt je však velmi cenný už jen svým výběrem oblasti k monitoringu. Z Jeseníků máme o populaci šelem minimální informace. Ve vybrané oblasti nebyl dosud prováděn žádný průzkum, a proto by bylo vhodné a přínosné pokračovat v monitoringu i v následujících letech.

Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2013

Projekt č. 121321, ZO ČSOP Radhošť – Monitoring velkých šelem v migračních koridorech Lyský průsmyk a Lomensko

Předmětem projektu bylo mapování velkých šelem v migračních koridorech Lyský průsmyk a Lomensko. Prioritou projektu bylo zjištění a potvrzení migrace velkých šelem ve sledovaných koridorech. Stanovené cíle byly splněny. Projekt přinesl velký přínos v navázání spolupráce s místními pracovníky LČR, myslivci, správou CHKO Beskydy a Hnutí Duha Olomouc. Všechny uvedené subjekty poskytly svá data ohledně výskytu šelem ve sledované oblasti z let 20052013. Kladně byla hodnocena vybraná oblast k průzkumu, neboť zachování migračních koridorů je jeden z klíčových aspektů ochrany velkých šelem.


Projekt číslo: 121322, ZO ČSOP Radhošť – Monitoring velkých šelem v severní části Bílých Karpat

Předmětem projektu bylo mapování velkých šelem v severní části Bílých Karpat. Cílem bylo zjištění a potvrzení výskytu velkých šelem ve sledované oblasti a osvěta mezi odbornou a laickou veřejností. Stanovené cíle byly splněny. Ačkoli se na vybrané lokalitě realizátorovi nepodařilo zjistit přítomnost velkých šelem, má projekt velký přínos v navázané spoluprací s místními myslivci, díky kterým se podařilo zachytit na fotopastí medvěda hnědého na slovenské straně Bílých Karpat. Závěrečná zpráva předkládá velké množství cenných dat o výskytu velkých šelem ve sledované oblasti. Cenné data byly získány díky navázané spolupráci s místními myslivci (na české i slovenské straně), pracovníky LČR a Hnutí Duha Olomouc. Všechny uvedené subjekty poskytly svá data ohledně výskytu šelem ve sledované oblasti z let 2005–2013. Díky těmto souhrnným informacím je zřejmé, že ve sledované oblasti se s určitou pravidelností vyskytují velké šelmy, zejména medvěd hnědý.


Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2012

Projekt č.171207, Severomoravské regionální sdružení ČSOP Odborná oborová konference – Velké šelmy v příhraniční oblasti ČR-SR

Celkem vystoupilo 5 odborníků se sedmi referáty, v diskuzi pak většina ze čtyřiceti přítomných. Všichni účastníci hodnotili akci vysoce pozitivně zejména po stránce odborné a schopnosti pořadatelů sloučením prostředků takovou akci uspořádat.


Projekt č. 181226, ZO ČSOP Radhošť – Velké šelmy a veřejnost

Součástí projektu je výroba (dotisk) letáčků – Medvěd hnědý, který ZO vydala v roce 2003 a dotiskem v roce 2007 a letáčku Náhrada škod, zaměřeného na postup při náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. Letáček „Medvěd hnědý“ byl dlouho připravován a konzultován s odborníky u nás i na Slovensku. Druhý letáček – Poskytování náhrad škod je vztažen k zákonu o náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které patří i rys, vlk, medvěd. Je to souhrn informací pro chovatele, pracovníky státní správy, samospráv i pro laickou veřejnost.

Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2011

Projekt č. 121158, ZO ČSOP Valašské Meziříčí – Mapování výskytu velkých šelem pomocí fotopastí.

V rámci projektu byly nainstalovány celkem 4 fotopasti, tři na hřebeni Javorníků, jedna na hřebeni Veřovických vrchů. Zatím ještě nebyly kontrolovány. Ze dvou fotopastí instalovaných dříve bylo získáno celkem 15 kvalitních fotografií vysoké zvěře. Nejkvalitnější jsou z ledna a února, kdy je v lese největší klid. Dlužno dodat, že fotopasti exponovaly celkem více než 40x, ale ostatní fotografie jsou buď rozmazané, nebo je zvíře na nich jen v malé části záběru, což platí zejména u malých živočichů, které nelze na záběrech ani identifikovat. Využita byla Metodiku monitoringu veľkých šeliem Milana Janíka vydanou ÚVR ČSOP, kde se o způsobu vytipování míst pro instalaci fotopastí na stezkách zvěře hovoří. Získaná data byla uložena do Nálezových databází ochrany přírody (NDOP).


Projekt č. 121172, ZO ČSOP Orchidea – Mapování velkých šelem v prostoru Jablunkovské brázdy.

Během realizace projektu bylo pořízeno celkem 2451 snímků pořízených fotopastmi. Přítomnost velkých šelem však zaznamenána nebyla. Z uvedeného počtu snímků bylo 95 % snímků bez zachycení nějakého druhu živočicha a jednalo se o snímky pořízené při instalaci fotopastí a snímky, které vznikly zachycením pohybu větví či bylin při větru. Tyto snímky nemají žádnou hodnotu, a proto byly smazány. Zbylá část pořízených snímků zachycovala zvěř nebo osoby. Celkem bylo zaznamenáno 10 druhů živočichů z toho 5 savců a 5 ptáků. Ze zvěře dominoval na snímcích srnec obecný (Capreolus capreolus) v celkovém počtu 47 snímků se zachycenými 11 jedinci. Z dalších druhů byl zjištěn jelen evropský (Cervus elaphus), zajíc polní (Lepus europaeus), liška obecná (Vulpes vulpes) veverka obecná (Sciurus vulgaris), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), drozd kvíčala (Turdus pilaris), sýkora koňadra (Parus major) a červenka obecná (Eritahacus rubecula). Člověk byl zastižen na 3 fotopastech v počtu 5 osob.


Projekt č. 171112, SMRS ČSOP Valašské Meziříčí – Odborná oborová konference – Velké šelmy v příhraniční oblasti ČR-SR.

Akce se uskutečnila ve dnech 18. – 21. 10. 2011 a řídil ji osobně předseda ČSOP RNDr. Libor Ambrozek. Dny 18. – 19. 10. 2011 byly věnovány odborným programům ČSOP a SZOPK, 20. 10. 2011 pak celý den výhradně šelmám. Přednesené referáty byly zpracovány do sborníku, který byl vydán z prostředků mezinárodního projektu „Příroda nezná hranic“. Celkem vystoupilo 11 odborníků s referáty, v diskuzi pak většina z padesáti přítomných. Předseda svazu hodnotil akci vysoce pozitivně zejména po stránce odborné a schopnosti pořadatelů sloučením prostředků takovou akci uspořádat.

Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2010

Projekt č. 121045, ZO ČSOP Valašské Meziříčí – Monitoring velkých šelem na migrační cestě z Javorníků do Vizovických vrchů pomocí fotopastí

V rámci projektu byly pořízeny 4 fotopasti typu DTC530 V s kovovou schránkou a zámkem. Karta má 8 GB, což vystačuje na 3 měsíce provozu. Dvě pasti byly 11. srpna instalovány na tahové cestě velkých šelem z Kysuc přes Javorníky do Vizovických vrchů poblíž Makyty (jedna na české, jedna na slovenské straně).
Po jednání s pracovníky SCHKO Beskydy a Lesy ČR, s. p., byly zpočátku dvě fotopasti instalovány v okolí Pusteven a byl zde prováděn i průzkum výskytu šelem v terénu. Jedna past byla na žádost pracovníků SCHKOB ponechána v prostoru Kněhyně a další od 1. 9. umístěna na tahovou cestu ve Veřovických vrších, kde jsou dosud. Mezi nejcennější snímky patří snímek rysa z okolí Makyty. Fotopasti budou instalovány v terénu trvale a pořízená dokumentace bude předávána Správě CHKO Beskydy, Kysuce a KOP ÚVR ČSOP. Lze předpokládat, že nejvíce fotografií bude až v zimním období.


Projekt č. 121056, ZO ČSOP Orchidea Valašsko – Monitoring velkých šelem v centrální části CHKO Beskydy

V roce 2010, stejně jako v předchozích letech (2001–2009) byl proveden průzkum výskytu a početnosti velkých šelem v Radhošťské hornatině (na masivech Smrk, Kněhyně, Čertova mlýna a Magurky), v Lysohorské hornatině (masiv Čuplu, Kobylanky) a masivu Těšinočky v Moravskoslezských Beskydech. Na sledovaném území byl opětovně potvrzen výskyt rysa ostrovida, což vzhledem k blízkému pohraničnímu umístění celého území v rámci Moravskoslezských Beskyd, není až takovou zvláštností. Kriticky ohrožené druhy medvěd hnědý a vlk nebyli v průběhu tohoto výzkumu zjištěni ani jednou. Zaznamenání nulových výskytů medvěda a vlka na sledovaném území je z 99 % dáno prostým míjením mapovatelů a šelem v daném časovém okamžiku v terénu.


Projekt č. 181007, Severomoravské RS ČSOP – Krajské oborové setkání k problematice velkých šelem

Předmětem projektu bylo adresné seznamování odborné veřejnosti s tématikou velkých šelem prostřednictvím přednášek od mnoha českých i slovenských odborníků. Realizátorům se podařilo dobře zrealizovat dvoudenní mezinárodní oborové setkání pracovníků z řad ČSOP, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza, pracovníků CHKO Beskydy a CHKO Kysuce ze SR. Setkání se konalo od 4. 11–5. 11. 2010 v IC Kohútka – Lazy pod Makytou, Nový Hrozenkov. Tématem semináře byla Ochrana velkých šelem v příhraniční oblasti SR-ČR. Celkem bylo odprezentováno 10 přednášek na aktuální téma ohledně monitoringu a ochrany velkých šelem v ČR a SR od českých a slovenských odborníků. Semináře se zúčastnilo přes 40 účastníků z různých skupin (členové ČSOP, pracovníci správ CHKO, pracovníci orgánů státní správy, myslivečtí hospodáři, zoologové i laická veřejnost).

Anotace k jednotlivým projektům realizovaným v roce 2009

Projekt č. 120953, ČSOP Ochrana herpetofauny – Potvrzení výskytu kočky divoké v CHKO Beskydy pomocí terénních metod a genetické analýzy

Organizace se zabývala sledováním výskytu kočky divoké na masivech Smrk, Ostrý, Úplaz a Velká Polana na území CHKO Beskydy. Předmětem projektu bylo mapování výskytu kočky divoké pomocí fotopastí a kolíkových pastí, na nichž se měla zachytit srst, která by byla použita pro genetickou analýzu. Projekt navazuje na úspěšný projekt z roku 2008. V průběhu projektu bylo nainstalováno celkem 20 kolíkových pastí a jedna fotopast, která byla v průběhu monitoringu 2x přemístěna.
Závěrečná zpráva je svým členěním přehledná, ale rozsahem textu krátká a stručná. Text je členěn na kapitoly Cíle, Metodika, Výsledky a Závěr.
Cílem projektu bylo získání srsti kočky divoké z kolíkových pastí a fotografií zachycené na fotopastech. Metodika je popsána stručně a jasně. Kapitoly Výsledky a Závěr jsou sebekriticky zpracovány. Ve výsledcích jsou uvedeny možné příčiny, které vedly k tomu, že se v letošním roce se nepodařilo splnit stanovené cíle a v závěru je doporučený postup při další mapovací sezóně.


Projekt č. 120970, ČSOP Orchidea – Monitoring velkých šelem v centrální části CHKO Beskydy

V roce 2009, stejně jako v předchozích letech (2001–2008) byl proveden průzkum výskytu a početnosti velkých šelem v centrální části CHKO Beskydy (masivy Smrk, Kněhyně a Čertův Mlýn, Čuplu, Kobylanky a Těšinočky. Oproti monitoringu v minulých letech se průzkum rozšířil masiv Kobylanky a Těšinočky obklopující vodní nádrž Šance. K zjišťování výskytu šelem byly použity neinvazivní metody založeny na zjišťování výskytu pomocí pobytových znaků a fotopastí. Stanovené cíle byly splněny a podařilo se zachytit novou moderní metodou fotopastí jedince rysa ostrovida. Závěrečná zpráva je svým členěním přehledná a komplexní. Text je členěn na kapitoly Obsah, Popis sledovaných oblastí, Cíle, Materiál a metodika, Výsledky, a Závěr. Obsahuje 23 stran textu, mapy a fotodokumentaci v příloze.


Projekt č. 170924, ČSOP Radhošť – Informace z terénu

Předmětem tohoto projektu byl dotisk letáku „Ochrana velkých šelem v ČR“ a vydání upravené verze terénní příručky původně vydané v roce 2004. Jde o krátký informační materiál o všech velkých šelmách, kde je uveden také odstavec o ochraně v ČR, Slovensku i EU. Jde o zdařilou tiskovinu. Upravené vydání terénní příručky částečně kopíruje původní tiskovinu vydanou v roce 2004. Příručka má nově 26 stran, přičemž 3 nové stránky obsahují pokyny k soužití a setkání s medvědem, což je pro takovou tiskovinu přínosné. Obsahuje potřebné informace o velkých šelmách (vyhodnocování pobytových znaků, způsob provádění dokumentace, aj.) a proto je využitelná pro široké spektrum zájemců o tuto problematiku. Příručka je přehledná a plná barevných líbivých fotografií. Cíle projektu byly splněny.


Projekt č. 180909, ČSOP Radhošť – Velké šelmy a veřejnost

Projekt navazuje na projekty z let 2008 a 2007. Předmětem projektu bylo adresné seznamování veřejností s tématikou velkých šelem prostřednictvím výstav, přednášek, televizní a internetové prezentace. V rámci projektu byly realizovány 4 výstavy, které byly určeny jak školám, tak nejširší veřejnosti. Výstavy byly realizovány od února 2009 do února 2010. Kromě ZO se na realizaci výstavy podílely Správa CHKO Beskydy, muzeum Novojičínska, ZOO Plzeň a muzeum Těšínska. Výstavy byly kvalitně zpracovány a jsou dostatečně líbivé pro širokou veřejnost. Výstavy byly doplněny přednáškami, kterých bylo uskutečněno celkem 39. Dalším krokem v prospěšné medializaci problematiky velkých šelem byla spolupráce na natočení jednoho dílu pořadu Toulavá kamera a uveřejněním reportáže s tématikou velkých šelem na webových stránkách www.idnes.cz. Cílem projektu bylo ovlivňování veřejného mínění a přispění k lepší ochraně velkých šelem, což uvedenou aktivitou bylo plně a uspokojivě splněno. Projekt je součástí kvalitní dlouhodobé práce ZO v propagační oblasti, která je na vysoké úrovni a širokou veřejností žádaná.

Anotace k projektům v letech 2003–2008 jsou k shlédnutí zde